Nyereményjáték szabályzat

I. A SZERVEZŐJE:

A Játék szervezője: Ilyés Árpád kruse@axxialgaming.hu Axxial Gaming (brand képviseletében), a továbbiakban: Szervező.

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, lebonyolítja a nyereménysorsolást és kihirdeti a nyertest a www.instagram.com/axxialgaming címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram), véletlenszerűen kiválasztott rajongók között. 

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes 16 életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

Az aktuális verseny közösségi média bejegyzése tartalmazza.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért. A nyereményjáték csak természetes személyeknek szól, minimum 50 követővel kell rendelkezned és neked is minimum ennyi embert követned kell.
Az olyan profilok mint a “my name is yauo” azaz akiket nem valós személyek nem játszhatnak. Ezen kívül semmilyen oldal(akár kereskedelmi ,fan art, rajongói oldal, cosplay, streamer) nem számít valós játékosnak.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA és A játékban való részvételhez :

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a @axxialgaming Instagram oldalával. További feltétel, hogy a Játékos a Szervező nyereményjátékra felhívó posztja alatt kommentben

A játékban való részvételhez:

👉 Kövessétek az Axxial Gaming Instagram oldalát!

👉 Írjátok meg kommentben melyiket szeretnétek megnyerni a lentebb felsoroltak közül.

VI. NYEREMÉNY:

Az aktuális verseny közösségi média bejegyzése tartalmazza.

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel Instagram bejegyzésben való megjelöléssel, komment vagy komment válasz formájában zajlik, amely megkeresésre ők 1 munkanapon belül privát üzenetben kötelesek visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei Instagram privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 1 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy a Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

10. Felelősség kizárása

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a játékból. Szervező, nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől nem követelheti.

A nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja az Instagram, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz, az Instagram platform használatán túl. Az posztjátékkal kapcsolatban az Instagram mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a játékosok az Axxial Gaming Instagram oldalán értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Egyéb rendelkezések  A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.  A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa. A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

Axxial Gaming

Budapest, 2021. Szeptember 20

Ilyés Árpád EV
Adószám: 57732705-1-43
1203 Budapest, Ősz utca 2.
OTP Bank Számlaszám: 11773085-00639417
esport@axxialgaming.hu

 

Borzák Attila e.v.
Nyilvántartási szám: 51249849
Adószám: 68115290-1-41